Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Wskaźniki opisujące czasopisma – gdzie ich szukać?

W dzisiejszym czasach otaczają nas różne klasyfikacje, wskaźniki czy zmienne. Również czasopisma naukowe są opisywane za pomocą tych wymienionych elementów. Jeżeli jesteś naukowcem, redaktorem czasopisma lub chcesz dowiedzieć jakie wskaźniki opisują tematykę czasopism to trafiłeś wręcz idealnie. Poruszona tematyka będzie pomocna zarówno dla naukowca, poszukującego najlepszego źródła dla swojej publikacji, jak i dla redaktora porównującego swoje czasopismo z innymi.

Podczas webinarium dowiesz się:
Jakie wskaźniki występują w świecie bazy danych Scopus
W jaki sposób są wyliczanie i gdzie ich szukać
Zobaczymy jak w szybki sposób porównywać źródła indeksowane
Jakie mamy narzędzia i możliwości pracy
Recorded Nov 24 2020 47 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
Presentation preview: Wskaźniki opisujące czasopisma – gdzie ich szukać?
 • Channel
 • Channel profile
 • 20 Cool Things to do with Institutional Repository Mar 11 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Krzysztof Szymański
  As the world of digital scholarship has expanded, the role of the IR has evolved along with it. Whether you’ve been developing your repository for 6 months or 6 years, the modern repository showcases more than just faculty articles. Join me to explore some of the exciting developments we are seeing on Digital Commons repositories. Attendees will come away with ideas for their next project, including:
  - New types of content, like podcasts, oral histories, and bilingual and foreign language journals
  - Interactive features, like native streaming and timelines
  - Technical capabilities built into the system, including accessible cover pages and Plum X Metrics
 • 20 ciekawych rozwiązań, które warto zastosować w repozytorium instytucjonalnym Mar 9 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Krzysztof Szymański
  Wraz z rozwojem nauki cyfrowej, ewoluowała rola IR. Niezależnie od tego, czy tworzysz swoje repozytorium przez 6 miesięcy, czy 6 lat, nowoczesne repozytorium prezentuje więcej niż tylko artykuły pracowników naukowych. Dołącz do nas, aby poznać niektóre z ekscytujących zmian, jakie widzimy w repozytoriach Digital Commons. Z naszego webinarium wyniesiesz pomysły na rozszerzenie fukncjonalności swojego repozytorium, w tym:
  - Nowe rodzaje treści, takie jak podcasty, historie mówione oraz czasopisma dwujęzyczne i obcojęzyczne
  - Funkcje interaktywne, takie jak natywne przesyłanie strumieniowe i osie czasu
  - Możliwości techniczne wbudowane w system, w tym dostępne strony tytułowe i Plum X Metrics
 • Easily publish an OA journal and reach a wide audience Mar 4 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Krzysztof Szymański
  Are you interested in setting up a journal?
  Do you run a journal and want to expand its reach?
  Are you looking for new ways to present your journal content online?
  If you answered positively to any of this questions you will benefit from this webinar. Register and join me to discover how to make your OA journal publishing easy and with more impact.
 • Jak łatwo wydawać czasopismo i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców? Mar 2 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Krzysztof Szymański
  Czy jesteś zainteresowana/y stworzeniem czasopisma naukowego?
  Prowadzisz już czasopismo i chcesz poszerzyć jego zasięg?
  Szukasz nowych sposobów prezentowania treści swojego czasopisma w internecie?
  Jeśli odpowiedziała/eś pozytywnie na którekolwiek z tych pytań, odniesiesz korzyści z tego webinarium. Zarejestruj się i dołącz do mnie, aby dowiedzieć się, jak ułatwić publikowanie swojego czasopisma w OA i zwiększać jego oddziaływanie.
 • UN Sustainable Development Goals - how to analyze bibliometric indicators? Feb 25 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals has been adopted by all 193 UN member states. In the Member States, various organizations monitor this issue, specially established government agencies or national statistical offices. But don't you wonder how you as a scientist or your institution participate in the world's challenges? Maybe you have heard about some other research funding opportunities related to SDG and would like to check whose publications appear there? Our webinar is a good place to take the first step towards SDG analysis from a bibliometric perspective.
  During the webinar you will learn:
  •Where to find information on SDG
  •SDG and publications, citations and indicators
  •Introduction to the analysis - do my publications fit into the SDG?
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ - jak analizować wskaźniki bibliometryczne Feb 23 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Katarzyna Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. W państwach członkowskich różne organizacje monitorują tę kwestię, specjalnie powołane agendy rządowe lub krajowe urzędy statystyczne. Ale czy nie zastanawiasz się jak Ty jako naukowiec lub twoja instytucja partycypujecie w Światowych wyzwaniach? Może słyszałeś o jakiś innych możliwościach finansowania badań powiązanych z SDG i chciałbyś sprawdzić czyje publikacje tam się pojawiają? Nasze webinarium to dobre miejsce na postawienie pierwszego kroku w kierunku analizy SDG z perspektywy bibliometrycznej.
  Podczas webinarium dowiesz się:
  •Gdzie szukać informacji odnośnie SDG
  •SDG, a publikacje, cytowania i wskaźniki
  •Wstęp do analizy - czy moje publikacje wpisują się w SDG?
 • How to start your adventure with SciVal? Feb 18 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  SciVal is a tool for analysing the data contained in the Scopus database, which allows you to visualize the achievements of scientific institutions, compare with other units, evaluate potential colleagues and partners, as well as analyse trends in world science. During the training, you will see what the available indicators can be used for and that anyone can perform even complex analyses in a few minutes.
  During this webinar you will learn:
  •What is SciVal and what data is it based on
  •How to access it
  •How navigation works and where to "click" to search for answers
  •Theory combined with practice in an accessible message
 • Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal? Feb 16 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Katarzyna Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  SciVal to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w światowej nauce. Podczas szkolenia zobaczysz do czego mogą posłużyć dostępne wskaźniki oraz to, że każdy może wykonać nawet skomplikowane analizy w kilka minut.
  Podczas tego webinarium dowiesz się:
  •Czym jest SciVal oraz na jakich danych bazuje
  •Jak uzyskać do niego dostęp
  •Jak działa nawigacja i gdzie należy „kliknąć” w poszukiwaniu odpowiedzi
  •Teoria połączona z praktyką w przystępnym przekazie
 • Modern repository: journal publishing, OA management, research data Feb 11 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Krzysztof Szymański
  Successful libraries are already demonstrating how the IR is an essential part of campus infrastructure and an indispensable library service that affects institutional funding and visibility, research, and student learning and recruitment.

  Drawing from the Digital Commons community of over 500 institutions, the webinar shares data and examples of crucial IR services including OA management, research data and journal publishing.
 • Nowoczesne repozytorium: wydawanie czasopism, zarządzanie OA, dane badawcze Feb 9 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Krzysztof Szymański
  Biblioteki, które odniosły sukces, już teraz pokazują, że IR jest istotną częścią infrastruktury kampusu i niezbędną usługą biblioteczną, która wpływa na finansowanie i widoczność instytucji, badania oraz naukę i rekrutację studentów.

  Czerpiąc ze społeczności Digital Commons złożonej z ponad 500 instytucji, webinarium udostępnia dane i przykłady kluczowych usług IR, w tym zarządzania OA, danych badawczych i publikacji w czasopismach.
 • New functionalities in SciVal Feb 4 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  The SciVal platform is a ready-to-use solution with unmatched performance and flexibility that enables you to visualize research performance information, compare it with other institutions and researchers, establish collaborations, and analyze science trends.
  During this webinar you will learn:
  •How to analyze authorship position as a proxy for a researcher’s contribution to their publications,
  •How to quickly build Research Areas from Scopus Affiliation IDs in the Institution modal
  •How to get an Open Access overview for all entities
  •And more..
 • Nowe funkcjonalności w narzędziu SciVal Feb 2 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Katarzyna Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Platforma SciVal to gotowe do wykorzystania rozwiązanie o niezrównanej wydajności i elastyczności, które umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.
  Podczas tego webinarium dowiesz się:
  •W jaki sposób wykorzystać filtry wg pozycji autora
  •Jak szybko definiować obszary badawcze na podstawie Scopus ID w trybie instytucji
  •Jak uzyskać informacje na temat Open Access dla wszystkich podmiotów
  •I wiele więcej..
 • New functionalities in Scopus Jan 28 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus is the largest database of abstracts and citations from peer-reviewed sources, and is equipped with tools to track, analyse and visualize data about scientific publications.
  During this webinar you will learn:
  •what information can be found in the Scopus database,
  •what new functionalities have appeared in the Scopus database in the last 6 months.
 • Expert Lookup - find experts in minutes Jan 27 2021 1:00 pm UTC 45 mins
  Krzysztof Szymański
  Whether you need to identify experts who meet your precise priorities, or locate the right peer reviewers for publications or collaborations,finding experts has traditionally been a complicated affair. We will show you how to mine the text of more than 80 million of abstracts to help you quickly and easily find the leading voices in your field.
 • Nowe funkcjonalności w bazie Scopus Jan 26 2021 10:00 am UTC 60 mins
  Katarzyna Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus jest to największa baza danych abstraktów i cytowań pochodzących z recenzowanych źródeł, która jest wyposażona w narzędzia pozwalające na śledzenie, analizowanie i wizualizację danych o publikacjach naukowych.
  Podczas tego webinarium dowiesz się:
  •jakie informacje można znaleźć w bazie Scopus,
  •jakie nowości pojawiły się w bazie Scopus w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Knovel; A tool to enable online teaching and learning Jan 25 2021 1:30 pm UTC 38 mins
  Gillian Brailsford
  In this webinar we will focus on ways to incorporate Knovel into the Engineering classroom, with a special focus on digital coursework given the challenges due to Covid. From use as a primary source for lab reports, experimental design, or research papers to including interactive equations with homework assignments Knovel has various possible applications to make the transition and use of online resources easier for you and your students, & engineers.
 • Czasopisma: dobrego nigdy za wiele! Recorded: Dec 17 2020 42 mins
  Paulina Milewska, Trener Elsevier
  Wybranie czasopisma naukowego do czytania bądź publikowania czasami może być trudne. Weź udział w webinarium i dowiedz się, jak sprawdzać i porównywać czasopisma naukowe, używając wskaźników bibliometrycznych i przydatnych narzędzi w bazie Scopus. Zyskaj pewność, że Twoje decyzje będą zawsze oparte na rzetelnych informacjach.
 • Twoi znajomi i Ty w bazie Scopus Recorded: Dec 14 2020 43 mins
  Łukasz Samoliński, Trener Elsevier
  Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak inni widzą Twój dorobek naukowy? Scopus jest używany przez wiele agencji badawczych i sponsorów do oceny wniosków o granty, dlatego tak ważnym jest, aby dane wyświetlane w Twoim profilu były aktualne i kompletne. Dołącz do naszego webinarium, aby dowiedzieć się, jak są tworzone i nadzorowane profile autorów w bazie Scopus oraz, jak w razie potrzeby, możesz poprosić o wprowadzenie poprawek.
 • Zasjajite kao dijamant Recorded: Dec 14 2020 34 mins
  Miranda Sertić, PhD., Elsevier Trainer
  Naučite koje su najbolje prakse i alati za poboljšanje vidljivosti rezultata vašeg znanstvenog istraživanja. Tijekom ovog webinara upoznat ćemo vas s društvenim mrežama za istraživače i relevantnim politikama dijeljenja rezultata istraživanja, kao i podijeliti s vama savjete i trikove kako osigurati da vaše istraživanje privuče pažnju koju zaslužuje.
 • Lśnij niczym diament! Recorded: Dec 11 2020 36 mins
  Paulina Milewska, Trener Elsevier
  Dowiedz się, jakie są najlepsze praktyki i narzędzia, które pozwalają zwiększyć widoczność wyników badań. Podczas tego webinarium przedstawimy Ci media społecznościowe dla badaczy i odpowiednie zasady udostępniania, a także podzielimy się wskazówkami i poradami, jak upewnić się, że Twoje badania przyciągną uwagę, na jaką zasługują.
Resources for mastering Elsevier's scholarly research tools
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Wskaźniki opisujące czasopisma – gdzie ich szukać?
 • Live at: Nov 24 2020 10:00 am
 • Presented by: Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
 • From:
Your email has been sent.
or close