Hi [[ session.user.profile.firstName ]]

Publishing options for the Polish authors: Elsevier author journey

Elsevier has established an agreement with Polish universities to provide Open Access publishing at no cost or a discount to the authors. We will show you how we match the eligible authors to the Polish agreement and present the personalised publishing options
Recorded Jun 21 2021 22 mins
Your place is confirmed,
we'll send you email reminders
Presented by
Bharath Aradhyula, Senior Business Development Manager Open Access
Presentation preview: Publishing options for the Polish authors: Elsevier author journey
 • Channel
 • Channel profile
 • Jak zwiększyć efektywność wyszukiwania w bazie Scopus? Dec 14 2021 10:30 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  W bazie Scopus znajduje się ponad 70 milionów rekordów. Efektywne przeszukiwanie jest kluczem do tworzenia kompleksowych przeglądów literaturowych. Podczas webinarium zaprezentujemy funkcje, które ułatwiają korzystanie z bazy Scopus.
 • How can I increase efficiency of my searching in Scopus? Dec 14 2021 9:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  There are over 70 million records in the Scopus database. Effective searching is the key to creating comprehensive literature reviews. During the webinar, we will present functions that facilitate the use of Scopus.
 • Analizowanie danych bibliometrycznych z bazy Scopus Dec 7 2021 10:30 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus to nie tylko 82 miliony rekordów pochodzących z recenzowanych publikacji naukowych. Oprócz dostępu do istotnej literatury, niezbędnej w procesie naukowym, w bazie Scopus zaimplementowano funkcjonalności do analizy cytowań czy porównywaniu źródeł. Dodatkowo rozszerzone możliwości za pośrednictwem narzędzia SciVal i analizy danych zagregowanych do poziomu badacza, instytucji czy kraju. Podczas webinarium przybliżymy te funkcjonalności oraz sposoby jak mogą one pomóc w odpowiedzi na najbardziej palące potrzeby analityczne.
 • Analyzing bibliometric data from the Scopus database Dec 7 2021 9:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus is not only 82 million records from peer-reviewed scientific publications. In addition to access to relevant literature, essential in the scientific process, the Scopus database has implemented citation analysis and source comparison functionalities. Additionally, there are extended possibilities through the SciVal tool and analysis of data aggregated to researcher, institution, or country level. During the webinar, we will introduce these functionalities and how they can help answer the most pressing analytical needs.
 • W jaki sposób wykorzystać Scopus i SciVal w rankingach uczelni? Nov 30 2021 10:30 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Dane z bazy Scopus są wykorzystywane w miedzynarodowych i krajowych rankingach uczelni i instytucji nauki. Dwa najbardziej znane globalne rankingi wykorzystujęce Scopusa to THE i QS. Dodatkowo wskaźniki stworzone na podstawie bazy wykorzystywane są przez lokalnych organizatorów rankingów. Podczas webinaru postaramy się przybliżyć w jaki sposób rankingi wykorzystują dane ze Scopusa oraz w jaki sposób można analizować wskaźniki za pomocą dostępnych funkcjonalności.
 • How to use Scopus and SciVal in university rankings? Nov 30 2021 9:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus data is used for international and national universities rankings. The two best-known global rankings using Scopus are THE and QS. Additionally, the indicators created based on the Scopus data are used by local ranking organizers. During the webinar, we will explain how the rankings use data from Scopus and how the indicators can be analyzed using the available SciVal features.
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ - jak analizować wskaźniki bibliometryczne? Nov 16 2021 10:30 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. W państwach członkowskich różne organizacje monitorują tę kwestię, specjalnie powołane agendy rządowe lub krajowe urzędy statystyczne. Ale czy nie zastanawiasz się jak Ty jako naukowiec lub twoja instytucja partycypujecie w Światowych wyzwaniach? Może słyszałeś o jakiś innych możliwościach finansowania badań powiązanych z SDG i chciałbyś sprawdzić czyje publikacje tam się pojawiają? Nasze webinarium to dobre miejsce na postawienie pierwszego kroku w kierunku analizy SDG z perspektywy bibliometrycznej.

  Podczas webinarium dowiesz się:
  Gdzie szukać informacji odnośnie SDG
  SDG, a publikacje, cytowania i wskaźniki
  Wstęp do analizy - czy moje publikacje wpisują się w SDG?
 • UN Sustainable Development Goals - how to analyze bibliometric indicators? Nov 16 2021 9:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals has been adopted by all 193 UN member states. In the Member States, various organizations monitor this issue, specially established government agencies or national statistical offices. But don't you wonder how you as a scientist or your institution participate in the world's challenges? Maybe you have heard about some other research funding opportunities related to SDG and would like to check whose publications appear there? Our webinar is a good place to take the first step towards SDG analysis from a bibliometric perspective.

  During the webinar you will learn:
  Where to find information on SDG
  SDG and publications, citations and indicators
  Introduction to the analysis - do my publications fit into the SDG?
 • W jaki sposób Scopus zapewnia, że obejmuje treści wysokiej jakości? Nov 4 2021 10:30 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus stosuje uznany, niezależny i przejrzysty proces selekcji czasopism indeksowanych na swojej platformie; posiada niezależną radę ds. selekcji i doradztwa w zakresie treści, złożoną z wiodących światowych ekspertów w swoich dziedzinach; oraz rygorystyczne mechanizmy ponownej oceny, które identyfikują czasopisma odstające i osiągające słabe wyniki. Te inicjatywy pomagają nam zagwarantować, że w serwisie Scopus dostępne są tylko najbardziej wiarygodne artykuły naukowe i treści.
 • How Scopus ensures it covers high-quality content? Nov 4 2021 9:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus has an acclaimed, independent and transparent selection process to determine which journals are indexed on its platform; it has an independent Content Selection & Advisory Board, made up of world-leading experts in their fields; and rigorous re-evaluation mechanisms which identify outlier and underperforming journals. These initiatives help us ensure that only the most reliable scientific articles and content are available in Scopus.
 • Reaxys în practică - recenzii de literatură și căutări de brevete Oct 21 2021 7:00 am UTC 45 mins
  Roxana Popa
  Reaxys sprijină, de asemenea, oamenii de știință în procesul de publicare. Urmăriți acest webinar pentru a vedea cum să utilizați Reaxys pentru a crea o recenzie a literaturii. Aflați ce tipuri de documente pot fi căutate în baza de date Reaxys și ce filtre sunt disponibile pentru a rafina rezultatele căutării.
 • Reaxys în practică - reacții chimice Oct 20 2021 7:00 am UTC 45 mins
  Roxana Popa
  În Reaxys puteți găsi și informații despre reacții chimice și sinteză. Urmăriți acest webinar pentru a afla cum vă poate susține Reaxys în munca de sinteză chimică - căutare de reacții, planificare de sinteze și nu numai.
 • Reaxys în practică – Căutare de substanțe și proprietăți Oct 19 2021 7:00 am UTC 45 mins
  Roxana Popa
  În Reaxys puteți găsi compuși chimici și proprietăți factuale conexe, informații despre reacții și sinteză, precum și date bibliografice, colectate și afișate printr-o interfață interactivă. Urmăriți acest webinar pentru a afla mai multe informații despre conținutul bazei de date, tipuri de căutări rapide posibile și ce proprietăți ale substanțelor puteți găsi aici.
 • Nowe funkcjonalności w narzędziu SciVal Oct 12 2021 9:30 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Platforma SciVal to gotowe do wykorzystania rozwiązanie o niezrównanej wydajności i elastyczności, które umożliwia wizualizację informacji o skuteczności badań naukowych, ich porównanie z innymi instytucjami i badaczami, nawiązanie współpracy i analizę trendów w nauce.

  Podczas tego webinarium dowiesz się:
  W jaki sposób wykorzystać filtry wg pozycji autora
  Jak szybko definiować obszary badawcze na podstawie Scopus ID w trybie instytucji
  Jak uzyskać informacje na temat Open Access dla wszystkich podmiotów
  I wiele więcej..
 • New functionalities in SciVal Oct 12 2021 8:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  The SciVal platform is a ready-to-use solution with unmatched performance and flexibility that enables you to visualize research performance information, compare it with other institutions and researchers, establish collaborations, and analyze science trends.

  During this webinar you will learn:
  How to analyze authorship position as a proxy for a researcher’s contribution to their publications,
  How to quickly build Research Areas from Scopus Affiliation IDs in the Institution modal
  How to get an Open Access overview for all entities
  And more..
 • Nowe funkcjonalności w bazie Scopus Oct 5 2021 9:30 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus jest to największa baza danych abstraktów i cytowań pochodzących z recenzowanych źródeł, która jest wyposażona w narzędzia pozwalające na śledzenie, analizowanie i wizualizację danych o publikacjach naukowych.

  Podczas tego webinarium dowiesz się:
  jakie informacje można znaleźć w bazie Scopus,
  jakie nowości pojawiły się w bazie Scopus w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • New functionalities in Scopus Oct 5 2021 8:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Scopus jest to największa baza danych abstraktów i cytowań pochodzących z recenzowanych źródeł, która jest wyposażona w narzędzia pozwalające na śledzenie, analizowanie i wizualizację danych o publikacjach naukowych.

  Podczas tego webinarium dowiesz się:
  - jakie informacje można znaleźć w bazie Scopus,
  - jakie nowości pojawiły się w bazie Scopus w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Jak wykorzystać Scopus i SciVal do wspierania otwartej nauki? Sep 28 2021 9:30 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Poznaj funkcjonalności, których możesz użyć do analizy wpływu otwartej nauki na poziomie naukowca, instytucji lub kraju.
 • How to use Scopus and SciVal to support Open Science? Sep 28 2021 8:00 am UTC 60 mins
  Kate Patyrak, Bartlomiej Wieckowski
  Learn about functionalities that you can use to analyse the impact of open Science at the level of researcher, institution or country.
 • Capstone and Senior Year Engineering Resources for years 3,4 and 5 Recorded: Jun 24 2021 29 mins
  Gillian Brailsford
  Part 2 Knovel for Students – Hints and Tips for Capstone and Senior Year students to help them find information they need on Knovel that can help with their studies.

  This webinar aims to provide engineering students with hints and tips that will help them find text and numerical resources to complement their engineering course materials.
Resources for mastering Elsevier's scholarly research tools
Experts lead webinars demonstrating how best to make use of Elsevier's scholarly research tools

Embed in website or blog

Successfully added emails: 0
Remove all
 • Title: Publishing options for the Polish authors: Elsevier author journey
 • Live at: Jun 21 2021 12:00 pm
 • Presented by: Bharath Aradhyula, Senior Business Development Manager Open Access
 • From:
Your email has been sent.
or close